Technical Committee

สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ

คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐ

สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ

ที่ปรึกษา

 • ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ประธานกรรมการจัดทําร่างมาตรฐาน ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล)

ประธานคณะทำงาน

 • รองศาสตราจารย์เกริก ภิรมย์โสภา

รองประธานคณะทำงาน

 • นางสาวกุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

คณะทำงาน

 • ผู้แทนกรมการปกครอง
 • ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผู้แทนกรมสรรพากร
 • ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนกรมมศุลกากร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ ๑
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • นายอาศิส อัญญะฌพธิ์

คณะทำงานและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • ผู้แทนฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน

หน้าที่และอำนาจ

1
ระบบ Risk Assessment

ศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐาน

ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ต่างๆ เพื่อให้สํานักงานนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําร่างมาตรฐาน
2
การรับรองมาตรฐาน

พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ

พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงาน
3
ระบบ Risk Assessment

เชิญผู้แทนจากส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้าชี้แจงหรือขอให้ สนับสนุนข้อมูลใดๆ ต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
4
บริการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน

ดําเนินการอื่นใดตามความจําเป็น

และเหมาะสม หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save