คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐ

คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐ

ที่ปรึกษา

 • ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ประธานกรรมการจัดทําร่างมาตรฐาน ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประธานคณะทำงาน

 • รองศาสตราจารย์เกริก ภิรมย์โสภา

รองประธานคณะทำงาน

 • นางสาวกุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

คณะทำงาน

 • ผู้แทนกรมการปกครอง
 • ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผู้แทนกรมสรรพากร
 • ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนกรมศุลกากร
 • ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้แทนสมาคมไทยบล็อกเชน
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • ผู้แทนฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน้าที่และอำนาจ

1
ระบบ Risk Assessment

ศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐาน

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล รวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน
2
การรับรองมาตรฐาน

ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
ระบบ Risk Assessment

เชิญผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานภาคเอกชน เข้าชี้แจงหรือขอให้สนับสนุนข้อมูลใด ๆ ต่อคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม
4
บริการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน

ดำเนินการอื่นใด

ตามที่ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบหมาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า