ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีทีมรับผิดชอบ 4 ด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์

“นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ของ สพร. ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร

ภารกิจ

1

ศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐที่สอดคล้องต่อการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
2

จัดทำ นโยบาย มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3

จัดทำข้อเสนอ

และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐผ่านนโยบายระดับชาติ
4

ให้คำปรึกษา แนะนำ

ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล
5

สร้างเครือข่าย

ร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย
6

บริหารจัดการ

และดูแลการดำเนินงานด้านมาตรฐานดิจิทัล
1

ทีมพัฒนามาตรฐานดิจิทัล 1

รับผิดชอบด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
2

ทีมพัฒนามาตรฐานดิจิทัล 2

รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
3

ทีมพัฒนามาตรฐานดิจิทัล 3

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ของรัฐ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
4
CII

กลุ่มงานกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบเป็นหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ในการกำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยภัย ตามที่ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กำหนด

กิจกรรมอื่น

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า