About Standard

ฝ่ายพัฒนามาตรฐาน ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีทีมรับผิดชอบ 3 ด้าน ดังนี้

1

ทีมมาตรฐานดิจิทัล 1

รับผิดชอบด้านการจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล
2

ทีมมาตรฐานดิจิทัล 2

รับผิดชอบด้านการจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล
3

ทีมมาตรฐานดิจิทัล 3

รับผิดชอบด้านการจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล

วิสัยทัศน์

“นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ของ สพร. ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร

ภารกิจ

1

ศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐที่สอดคล้องต่อการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
2

จัดทำ นโยบาย มาตรฐาน

แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3

จัดทำข้อเสนอ

และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐผ่านนโยบายระดับชาติ
4

ให้คำปรึกษา แนะนำ

ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล
5

สร้างเครือข่าย

ร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย
6

บริหารจัดการ

และดูแลการดำเนินงานด้านมาตรฐานดิจิทัล
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save