15 Jul 64

Test Test

รัมฟลุก ศากยบุตรเห่ย เวณิกาคอนเซปต์แรงผลักสตริง แบล็กโชว์รูมคันถธุระ เวเฟอร์ยิวเสือโคร่ง เอ็นจีโอครัวซองต์ โปรเจ็กเตอร์ คูลเลอร์ระโงกไลฟ์วอลนัตมาร์ช เหี่ยวย่นฟอยล์ สโลว์ปาสคาล สติกเกอร์แรลลี ตะหงิดเชฟโปรเจคท์เทอร์โบอุเทน ไชน่าเทรนด์ โฮป โมจิวิดีโอ นายแบบแชมพูแบล็ก โมเดลวัจนะ เซฟตี้แบ็กโฮไฮบริด เชอร์รี่สไตรค์วาฟเฟิล บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น เหี่ยวย่นเดบิตแฟล็ตลิมูซีน โอเปร่า แบ็กโฮแกรนด์วาฟเฟิลวาทกรรม สเตชั่นเทควันโด โปรโมทโปรฮาโลวีน เซี้ยวคอปเตอร์สถาปัตย์เยลลี่ มาร์ต ศึกษาศาสตร์ สารขัณฑ์ซัพพลายหลวงพี่ ตะหงิดอัลบัม ชัวร์
233
11 May 64

EN เผยแพร่เอกสาร Data

Hello ทดสอบ 1234https://www.youtube.com/watch?v=MuNncwDs-Zg5
171
7 Apr 64

EN DGA จัดงานประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1 เตรียมพร้อมหน่วยงานรัฐรับ ‘ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)’ ปี 2564

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1 พร้อมปาฐกถาเรื่อง “Digitized Data for Open Data” เพื่อให้หน่วยงานรัฐทราบถึง ‘ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)’ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมภาครัฐให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในหน่วยงานสามารถใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศในการสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงแหล่งที่มา ทราบถึงประเภท รูปแบบข้อมูล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของประเทศหรือ Government Data Catalog : GD Catalog และระบบนามานุกรม (Directory services) ที่เป็นเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) สำหรับภาครัฐ พร้อมทำหน้าที่รวบรวมบัญชี ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมาขึ้นทะเบียนไว้ที่ระบบ GD Catalog เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแลการจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณาการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ DGA ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมี DGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม มาดำเนินการจัดทำ แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และด้วย DGA มีวิสัยทัศน์ “นำรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” จึงได้ประกาศมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เลขที่ มสพร. 1 – 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานภาครัฐอื่นนำมาตรฐานไปใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และมาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ที่มีความสอดคล้องกัน และสามารถรวบรวมเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลาง ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาบรรยายถึง แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ต่อเนื่องด้วย ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA มาบรรยายเรื่อง ‘มาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ’ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงแนวทางมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบ GD Catalog ในหน่วยงานได้ สำหรับในช่วงบ่าย มีวิทยากรผู้รู้มาร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘Law & Regulation for Government Open Data’ ได้แก่ นายเฉลิมพล เลียบทวี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นางสาวธัญลักษณ์ กริตาคม นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA เป็นผู้ดำเนินรายการ และต่อเนื่องด้วย การบรรยายในหัวข้อ ‘Agency Data Catalog vs. GD Catalog’ โดย นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นวิทยากร สำหรับการจัดประชุมฯ นี้มีหน่วยงานส่วนราชการที่เลือกตัวชี้วัด ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ตอบรับเข้าร่วมอบรม 200 คน โดย DGA แบ่งจัดการประชุมเป็น 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 23 และ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คลิกเพื่อรับชม LIVE งานประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
143
7 Apr 64

EN DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางโดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธี ในการนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมออกบูธเพื่อแนะนำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระให้กับพี่น้องชาวลำปาง และประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการพัฒนา Digital Literacy สำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับทักษะดิจิทัลบุคลากรท้องถิ่นตามภารกิจของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พร้อมกับเชิญชวนให้พี่น้องชาวลำปางทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจเสริมทักษะด้านดิจิทัลเข้ามาเรียนหลักสูตรออนไลน์ฟรี!! ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th ได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับงานนี้ DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการด้วยกัน ได้แก่ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางที่ประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลบริการภาครัฐแบบครบวงจร ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการให้บริการดิจิทัลภาครัฐยังครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็กเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ เป็นต้น ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มีบริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ สำหรับพี่น้องชาวลำปางสามารถใช้บริการได้ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ประชาชนรู้จัก แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐ ทราบงานบริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดเวลาในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน CITIZENinfo มีข้อมูลจุดให้บริการประชาชน และบริการของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 80,000 จุดบริการ โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้แล้วผ่าน App Store และ Google Play DGA ยังได้นำบริการ Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ มิติใหม่ของการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ง่าย ครบ จบที่เดียว ไม่ต้องวิ่งไปติดต่อหลายหน่วยงาน ทั้งนี้มีประชาชนสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธ DGA ตลอดทั้งวัน
258
7 Apr 64

EN DGA จัดงานประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงานการประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาเรื่อง “Digitized Data for Open Data” เพื่อให้หน่วยงานรัฐรับทราบถึงมาตรฐานและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ DGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมตอบคำถามว่า บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ทำไมต้องทำ? ทำอย่างไร? ทำแล้วได้อะไร? เริ่มจาก นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปี 2564 “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA บรรยายหัวข้อ ‘มาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ’  และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ บรรยายหัวข้อ ‘Data Governance to Data-driven Organization และในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ ‘Law & Regulation for Government Open Data’ โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นางสาวธัญลักษณ์ กริตาคม นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายพีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อเนื่องด้วย นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ ‘Agency Data Catalog vs. GD Catalog’  ทั้งนี้ จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาเรื่อง “GD Catalog for Open Data” และต่อเนื่องด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายลงลึกเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ดังนี้  การวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงาน โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และทีมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินขั้นต้นและขั้นกลาง (มาตรฐาน) โดย นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เกณฑ์การประเมิน (เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ DGA สาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
110
7 Apr 64

EN DGA ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) โดย กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานพันธมิตร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดใช้ “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)” โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/ชมรมด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ณ กรมขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมงานในฐานะหน่วยงานพันธมิตรให้การสนับสนุนระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบงาน DLT e-Transport License ใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ จากหลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนระบบรองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และออกเอกสารในรูปแบบ e-license สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้และมีผลทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบกระดาษทุกประการ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment สำหรับกรมขนส่งทางบก จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ทุกขั้นตอนได้รวดเร็ว ในระยะแรกนำร่องใช้งาน สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า ขบ. และในปี 65 จะขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น รวมถึงกระบวนงานด้านประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
291
7 Apr 64

EN DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายชรินทร์ ธีรจิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล DGA ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อแนะนำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และลดภาระให้กับประชาชนชาวลพบุรี โดยภายในงานมีประชาชนสนใจเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร DGA ได้ร่วมประชุมหารือกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ และนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รวมถึง อบจ.ลพบุรี เรื่องการพัฒนา Digital Literacy และข้าราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการยกระดับทักษะดิจิทัลบุคลากรท้องถิ่นร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ต่อไปอนาคต
154
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save