EN DGA จัดงานประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงานการประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาเรื่อง “Digitized Data for Open Data” เพื่อให้หน่วยงานรัฐรับทราบถึงมาตรฐานและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ DGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมตอบคำถามว่า บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ทำไมต้องทำ? ทำอย่างไร? ทำแล้วได้อะไร? เริ่มจาก

นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปี 2564 “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA บรรยายหัวข้อ ‘มาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ’  และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ บรรยายหัวข้อ ‘Data Governance to Data-driven Organization

และในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ ‘Law & Regulation for Government Open Data’ โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นางสาวธัญลักษณ์ กริตาคม นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายพีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ
ต่อเนื่องด้วย นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ ‘Agency Data Catalog vs. GD Catalog’ 

ทั้งนี้ จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาเรื่อง “GD Catalog for Open Data” และต่อเนื่องด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายลงลึกเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ดังนี้ 

  • การวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงาน โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน และทีมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การจัดทำตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินขั้นต้นและขั้นกลาง (มาตรฐาน) โดย นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • เกณฑ์การประเมิน (เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ DGA
  • สาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save