มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการการทําให้เกิดมาตรฐานการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลบุคคลเป็นหนึ่งในกลุ่มข้อมูลหลัก เป็นข้อมูลที่สําคัญและมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มข้อมูลในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการพัฒนา มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ในร่วมกับข้อมูลด้านอื่นต่อไป

สําหรับภาครัฐแล้วกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลในเรื่องข้อมูลบุคคล มีฐานข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรมการปกครองเป็นหน่วยงานเจ้า ของข้อมูลดังกล่าวตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนั้นมาตรฐานข้อมูลบุคคลที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการปกครองในระดับหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมต่อการนํา ไปใช้ในทางปฏิบัติสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยความร่วมมือจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดมาตรฐานข้อมูลบุคคลนี้ขึ้นทางคณะทํางานพัฒนามาตรฐานคาดหวังว่า หน่วยงานภาครัฐอื่นที่รับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลบุคคลเป็นการพัฒนามาตรฐานในหมวดข้อมูลหลักมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไปบางส่วนรวมถึงการนิยามประเภทข้อมูลและรูปแบบข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานนี้นักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานอ้างอิงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิง ทั่วไปได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคคล

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลบุคคล  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงคํานําหน้าชื่อบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงเพศ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงสัญชาติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  7. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงศาสนา |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  8. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงสถานะบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  9. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลวันที่ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล
  10. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลเบอร์ติดต่อ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล

ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ cr:PersonNameTitle

Version1
เป็นข้อมูลที่บ่งบอกคํานําหน้าชื่อของบุคคล มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 10 มี คีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:PersonNameTitleCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลชื่อบุคคล cd:PersonNameType

Version1
เป็นประเภทข้อมูล (Data Type) ชนิด ComplexType สําหรับการจัดเก็บข้อมูลชื่อของบุคคล (cd:PersonNameTH, cd:PersonNameEN) ในข้อมูลบุคคล (cd:Person)
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
1/06/2565

ข้อมูลสัญชาติบุคคล cr: Nationality

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บ่งถึงสัญชาติของบุคคล ที่มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสสัญชาติ(cr:NationalityCode) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลอ้างอิงศาสนา cr:Religious

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลศาสนาของบุคคล ที่มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสศาสนา(cr:ReligiousCode) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

ข้อมูลเพศของบุคคล cr:Gender

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บ่งถึงสถานะทางเพศของบุคคล มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปที่ 15 มีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัส cr:GenderCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลวันที่ Date Format

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลวันที่ทั่วไป สําหรับกรณีข้อมูลบุคคล (cd:Person) รูปแบบข้อมูลวันที่ใช้กับข้อมูลวันเดือนปีเกิดของบุคคล (cd:PersonBirthDate)
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลเบอร์ติดต่อ Contact Format

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลหมายเลขติดต่อทั่วไป สําหรับกรณีข้อมูลบุคคล (cd:Person) รูปแบบข้อมูลหมายเลขติดต่อกับข้อมูลหมายเลขติดต่อของบุคคล (cd:PersonPhone)
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
31/05/2565

สถานะบุคคล cr:StatusOfPerson

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงทั่วไป (Common Reference Data) เป็นข้อมูลที่บ่งถึงสถานะการมีชีวิตของบุคคล มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสสถาณะของบุคคล (cr:StatusOfPersonCode) ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
31/05/2565

ประเภทข้อมูลบุคคล cd:PersonType

Version 1
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
25/05/2565
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save