การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – โครงร่าง

การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – โครงร่าง
การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – โครงร่าง

การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ออนไลน์ (MS Teamวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  มาตรา ๑๙ กำหนด ให้ ๔ หน่วยงานจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้และปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานภาครัฐไปเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในการนี้ สพร. มีความต้องการให้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดขึ้น มีความเหมาะสมและนำไปใช้ปฏิบัติได้ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปจัดทำร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (Technical Guidelines for Digital Government Process) – โครงร่าง (Outline) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี บริษัท ฟินีม่า จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ของ สพร. จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวปฏิบัติฯ โดยขอให้ท่านตอบแบบแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

รายการเอกสาร แบบฟอร์ม ไฟล์แนบ หรือลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องประเภทวันที่นำเข้าลิ้งค์ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ (Online Form) 21/ุุ10/2565
1.1 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ (Word Form) 21/ุุ10/2565
1.2 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ (PDF Form)21/ุุ10/2565
2. โครงร่างว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัล – แนวปฏิบัติเชิงเทคนิคสำหรับการดำเนินงานทั่วไป21/ุุ10/2565
3. โครงร่างว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัล – แนวปฏิบัติเชิงเทคนิคสำหรับการขออนุญาต15/ุุ12/2565
4. คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล21/ุุ10/2565
5. เอกสารสำหรับนำเสนอแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค 15/ุุ12/2565

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ – โครงร่าง (First Draft) ให้มีความเหมาะสมกับบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

งานประชุมรับฟังความคิดเห็น

การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ออนไลน์ (MS Team) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการเอกสาร แบบฟอร์ม ไฟล์แนบ หรือลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องประเภทวันที่นำเข้าลิ้งค์ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพื่อรับฟังความเห็นฯ 21/ุุ10/2565
2. (ร่าง) กำหนดการจัดงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ21/ุุ10/2565
3. Link เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ (MS Team)21/ุุ10/2565

กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า