การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สพร. ตามหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (DGA Regulator) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนเข้าเมือง บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ กอปรกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ต้องจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา 44 และกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรา 13 (5)  ดังนั้น สพร. จึงจำเป็นต้องจัดทำประกาศตามหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ได้แก่ ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident  Response Plan) เพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในกำกับถือปฏิบัติอย่างสอดคล้อง โดย สพร. ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำใช้ต่อไป

ในการนี้ สพร. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566 และจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams จึงขอให้ท่านมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนเข้าเมือง และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เข้าร่วมตามวันเวลาข้างต้น

รายการเอกสาร แบบฟอร์ม ไฟล์แนบ หรือลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องวันที่นำเข้าลิ้งค์ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ (Online Form) 28/9/2566
2. ร่าง ประกาศ สพร. ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์28/9/2566
3. ร่าง ประกาศ สพร. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Plan)28/9/2566
4. คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล28/9/2566

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างประกาศ สพร. ตามหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (DGA Regulator) สพร. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566 และจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams จึงขอให้ท่านมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนเข้าเมือง และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เข้าร่วมตามวันเวลาข้างต้น

งานประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30น.

รายการเอกสาร แบบฟอร์ม ไฟล์แนบ หรือลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องวันที่นำเข้าลิ้งค์ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพื่อรับฟังความเห็นฯ 28/9/2566
2. (ร่าง) รายละเอียดและกำหนดการจัดงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ28/9/2566
3. Link เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ (MS Team)28/9/2566
4. (ร่าง) เอกสารประกอบการนำเสนอ (Powerpoint)28/9/2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า