การพัฒนามาตรฐานข้อมูลนิติบุคคลเป็นการพัฒนามาตรฐานในหมวดข้อมูลหลัก มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจและกลุ่มข้อมูลขยายบางส่วน รวมถึงการนิยามประเภทรูปแบบข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานฉบับนี้ นักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ และข้อมูลขยายได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนิติบุคคล

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลนิติบุคคล  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลประเภทนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลสถานะนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลวัตถุประสงค์นิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลกรรมการ/ ผู้เป็นหุ้นส่วน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลขยาย
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลขยาย
  7. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลเว็บ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล
  8. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลอีเมล |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล

ข้อมูลกรรมการ / ผู้เป็นหุ้นส่วน (td:JuristicPerson)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลขยาย (Extend Data) สําหรับเก็บข้อมูลบุคคลที่เป็นกรรมการ / ผู้เป็นหุ้นส่วน ของนิติบุคคล ซึ่งมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่ระบุ เพิ่มเติมจากข้อมูลบุคคล (cd:Person) ของกรมการปกครอง มีองค์ประกอบย่อยดังรูปที่ 21 มีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:PersonID = cd:PersonID เป็นเลขบัตรประจําตัว 13 หลักของกรมการปกครอง
โดเมน : กลุ่มข้อมูลขยาย
1/06/2565

ข้อมูลงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล (td:JuristicFinancial)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลขยาย (Extend Data) เก็บงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicID และ td:JuristicStatementYear ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลขยาย
1/06/2565

ข้อมูลประเภทนิติบุคคล td:JuristicType

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับจําแนกประเภทของนิติบุคคล เช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีองค์ประกอบ ย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicTypeCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

ข้อมูลวัตถุประสงค์นิติบุคคล (td:JuristicObjective)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับกําหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามรหัส TSIC มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicObjectiveCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

ข้อมูลสถานะนิติบุคคล (td:JuristicStatus)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับกําหนดสถานะของนิติบุคคล เช่น ยังดําเนินการอยู่ ล้มละลาย มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicStatusCode ในการจําแนก อินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลอีเมล (emailAddress Format)

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลอีเมลทั่วไป
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลเว็บ (webAddress Format)

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลเว็บไชด์สําหรับนิติบุคคล (cd:JuristicPerson)
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
1/06/2565

ข้อมูลนิติบุคคล cd:OrganizationJuristicPerson

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวนิติบุคคล มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสเลขนิติบุคคล 13 หลัก ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
23/05/2565
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save