EN DGA จัดประชุมหารือ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้อมูลลับทางราชการในรูปแบบดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมหารือ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้อมูลลับทางราชการในรูปแบบดิจิทัล โดยมี รศ. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ประธานคณะทำงาน นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ

พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผศ. ภุชงค์ อุทโยภาศ คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ DGA  และคณะทำงานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save