ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หน้ารวมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ได้แก่ กฏหมาย หนังสือแจ้งเวียน ตัวอย่างประกาศ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ คำถามคำตอบ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย หนังสือแจ้งเวียน ตัวอย่างประกาศ และ FAQ

กฏหมาย

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ความคืบหน้าเรื่องวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (9 พฤษภาคม 2566)  เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบการดำเนินการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐาน   ซึ่งเป็นการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรก ตาม ม.19  แห่ง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานของรัฐนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ Citizen Portal) โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำงานบริการมาพัฒนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวเป็นทางเลือกแรก  ส่วนหน่วยงานที่มีงานบริการที่พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้นำงานบริการมาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรี ยังมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณากรอบเวลาดำเนินการและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้งานบริการของรัฐอยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว [รายละเอียด]

เรื่องเสนอ ครม. แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 Update!

การประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 [เอกสารประกอบการประชุม]

ภาพแบนเนอร์งานเสวนา 4 หน่วยงาน เรื่องอนาคตประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เข้าใจถึงความพร้อมที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ที่เป็นคู่มือการปฏิบัติตามเพื่ออำนวยความสะดวก ให้หน่วยงานในระดับต่างๆ สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ได้ ดังนี้ หน่วยงานระดับเริ่มต้น – ให้หน่วยงานประกาศช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีการลงทะเบียนอีเมลกับ DGA หรือขึ้นทะเบียนทางการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10 สำหรับให้บริการประชาชนและเป็นช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน เพื่อป้องกันอีเมลหลอกลวง และสำหรับหน่วยงานระดับมาตรฐานที่มีบริการ e-Service แล้ว ให้หน่วยงานจัดทำวิธีการที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ (google play, Appstore) มีระบบฯ รองรับการรับ/ส่ง รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บ เผยแพร่ตลอดจนครบกระบวนเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสืบค้นข้อมูลได้สะดวก

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการระบบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตามพ.ร.บ.ฯ ได้ทันที DGA มีแพลตฟอร์มกลางทั้ง ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (gdx.dga.or.th),  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th),  ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (bizportal.go.th) และแอปพลิเคชันทางรัฐ โดย DGA และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีบริการพื้นฐาน เช่น บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (DIGITAL ID) บริการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-PAYMENT) บริการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCUMENT) บริการระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (GOVERNMENT DATA EXCHANGE) เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาบริการดิจิทัลได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และใช้งบประมาณน้อย นอกจากนี้บุคลากรภาครัฐสามารถเรียนรู้หลักสูตรแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สถาบัน TDGA (tdga.dga.or.th) นี่คือ บทบาทหนึ่งของ DGA ที่พร้อมจะเป็นผู้เชื่อมโยงความร่วมมือทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “SMART NATION SMART LIFE” ประเทศทันสมัย และคุณภาพชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น [ดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Live DGA Thailand]

เอกสารประกอบการนำเสนอ ช่วงที่ 1 เรื่อง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและการสนับสนุน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565 วันที่ 8 มิ.ย. 2565 โดย ดร.สุพจน์ฯ Update!
เอกสารประกอบการนำเสนอ ช่วงที่ 2 เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานและเครื่องมือ เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างสอดคล้องวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐาน วันที่ 8 มิ.ย. โดย ดร.อาศิสฯ Update!

เอกสารวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

สำหรับหน่วยงานหรือบริการระดับพื้นฐาน (Initial) New!E-BOOK
สำหรับหน่วยงานหรือบริการระดับมาตรฐาน (Standard) New!E-BOOK
* E-BOOK เรียบเรียงและจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

หนังสือแจ้งเวียน

การแจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1204/(796-903, 905-1235) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565   [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว28 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว30 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว35 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว36 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 [แบบสำรวจสถานะการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ]
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว14 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว17 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว29 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว30 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตัวอย่างประกาศ (แม่แบบ-Template) ประกาศและคำสั่ง

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10   [WORD]   [PDF]
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 13  [WORD]   [PDF]
คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 16   [WORD]   [PDF]

คำถามถามบ่อย (FAQ)

คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 65)

หน้าที่หน่วยงานรัฐที่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และประกาศของ DGA

มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (มสพร. 6-2566)

มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (มสพร. 6-2565)

ประกาศ และคำสั่งตามมาตรา 10 และ 16 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 24 /2565 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตาม ม.10 [PDF]

คำสั่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 98 /2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม ม.16 [PDF]

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX)

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)

ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th)

ระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal)

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล

ลงทะเบียนอีเมลของหน่วยงานเพื่อรับและส่งหนังสือ [ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนแล้ว] [ลงทะเบียน]

เครื่องมือประมวลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ (Assessment Tool for Government Digital ID)

ข้อมูลอื่นๆ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และการติดต่อ

รวบรวมคลิปวิดีโอ

รองนายก วิษณุฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

รวบรวม Infographics

การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล รับข่าวสาร หรือร่วมพัฒนามาตรฐาน

เว็บไซต์ https://standard.dga.or.th/faq

DGA Contact Center โทร : (+66) 02 612 6060 อีเมล: contact@dga.or.th หรือ เว็บไซต์ : https://www.dga.or.th/contact-dga/

คุยกับ Chatbot ได้ที่มุมขวาล่าง >> Click เลย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า