DGA ติดสปีดรับลูกกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล จัดงานรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าออกกฎหมายรองภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล หลังมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งสปีดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด DGA จึงได้จัดงาน “รับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. …” ขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างตรงใจมากที่สุด

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลนี้ “ข้อมูล” จัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้มากมาย หากมีการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายใต้พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ และเมื่อนำข้อมูลที่มีค่าเหล่านั้นมาเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจนำไปพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะช่วยสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมหาศาล ดังจะเห็นได้จากโครงการ “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” ที่เว็บไซต์ Data.go.th มีการนำข้อมูลเปิดภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ประชาชนดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบภาษีไปไหน หรือ เว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่นำระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) มาเปิดเผยในรูปแบบกราฟที่ดูเข้าใจง่ายและสร้างความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยภาพรวมรายได้และข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนั้นไม่ใช่เพียงนำชุดข้อมูลที่มีออกมาเปิดเผยเท่านั้น จะต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งระบบของข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย โดยทุกหน่วยงานต้องพร้อมจะเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลที่เปิดเผยนั้นต้องมีคุณค่า มาตรฐาน และสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที คาดว่าหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะมีแนวทางในการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเปิดเผยข้อมูลได้สอดคล้องกับกฎหมายรองฉบับนี้มากยิ่งขึ้น

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ในมาตรา 17 ของพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังนั้น DGA ซึ่งมีหน้าที่จัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. …. ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า