มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการการทําให้เกิดมาตรฐานการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลบุคคลเป็นหนึ่งในกลุ่มข้อมูลหลัก เป็นข้อมูลที่สําคัญและมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มข้อมูลในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการพัฒนา มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ในร่วมกับข้อมูลด้านอื่นต่อไป

สําหรับภาครัฐแล้วกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลในเรื่องข้อมูลบุคคล มีฐานข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรมการปกครองเป็นหน่วยงานเจ้า ของข้อมูลดังกล่าวตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนั้นมาตรฐานข้อมูลบุคคลที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการปกครองในระดับหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมต่อการนํา ไปใช้ในทางปฏิบัติสําหรับหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยความร่วมมือจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดมาตรฐานข้อมูลบุคคลนี้ขึ้นทางคณะทํางานพัฒนามาตรฐานคาดหวังว่า หน่วยงานภาครัฐอื่นที่รับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลบุคคลเป็นการพัฒนามาตรฐานในหมวดข้อมูลหลักมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไปบางส่วนรวมถึงการนิยามประเภทข้อมูลและรูปแบบข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานนี้นักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานอ้างอิงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิง ทั่วไปได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคคล

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลบุคคล  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงคํานําหน้าชื่อบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงเพศ |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงสัญชาติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  7. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงศาสนา |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  8. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงสถานะบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป
  9. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลวันที่ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล
  10. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลเบอร์ติดต่อ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล

ข้อมูลบุคคล cd:Person

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลมีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสเลขประชาชน 13 หลักในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
23/05/2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า