การพัฒนามาตรฐานข้อมูลนิติบุคคลเป็นการพัฒนามาตรฐานในหมวดข้อมูลหลัก มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจและกลุ่มข้อมูลขยายบางส่วน รวมถึงการนิยามประเภทรูปแบบข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานฉบับนี้ นักพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ และข้อมูลขยายได้โดยตรง

กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนิติบุคคล

  1. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลนิติบุคคล  |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลหลัก
  2. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลประเภทนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  3. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลสถานะนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  4. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลวัตถุประสงค์นิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ
  5. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลกรรมการ/ ผู้เป็นหุ้นส่วน |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลขยาย
  6. องค์ประกอบข้อมูล: ข้อมูลงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล |  ประเภท: กลุ่มข้อมูลขยาย
  7. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลเว็บ |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล
  8. องค์ประกอบข้อมูล: รูปแบบข้อมูลอีเมล |  ประเภท: รูปแบบข้อมูล

ข้อมูลกรรมการ / ผู้เป็นหุ้นส่วน (td:JuristicPerson)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลขยาย (Extend Data) สําหรับเก็บข้อมูลบุคคลที่เป็นกรรมการ / ผู้เป็นหุ้นส่วน ของนิติบุคคล ซึ่งมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่ระบุ เพิ่มเติมจากข้อมูลบุคคล (cd:Person) ของกรมการปกครอง มีองค์ประกอบย่อยดังรูปที่ 21 มีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:PersonID = cd:PersonID เป็นเลขบัตรประจําตัว 13 หลักของกรมการปกครอง
โดเมน : กลุ่มข้อมูลขยาย
1/06/2565

ข้อมูลงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล (td:JuristicFinancial)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลขยาย (Extend Data) เก็บงบการเงินอย่างย่อของนิติบุคคล มีองค์ประกอบย่อยดังรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicID และ td:JuristicStatementYear ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลขยาย
1/06/2565

ข้อมูลประเภทนิติบุคคล td:JuristicType

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับจําแนกประเภทของนิติบุคคล เช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีองค์ประกอบ ย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicTypeCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

ข้อมูลวัตถุประสงค์นิติบุคคล (td:JuristicObjective)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับกําหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามรหัส TSIC มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicObjectiveCode ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

ข้อมูลสถานะนิติบุคคล (td:JuristicStatus)

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ (Domain Reference Data) สําหรับกําหนดสถานะของนิติบุคคล เช่น ยังดําเนินการอยู่ ล้มละลาย มีองค์ประกอบย่อยดังแสดงในรูปมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็น td:JuristicStatusCode ในการจําแนก อินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธูุรกิจ
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลอีเมล (emailAddress Format)

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลอีเมลทั่วไป
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
1/06/2565

รูปแบบข้อมูลเว็บ (webAddress Format)

Version1
เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลเว็บไชด์สําหรับนิติบุคคล (cd:JuristicPerson)
โดเมน : รูปแบบข้อมูล
1/06/2565

ข้อมูลนิติบุคคล cd:OrganizationJuristicPerson

Version1
เป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดข้อมูลหลัก (Core Data) เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวนิติบุคคล มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 1 และมีคีย์หลัก (Primary Key) เป็นรหัสเลขนิติบุคคล 13 หลัก ในการจําแนกอินสแตน (Instance) ของข้อมูล
โดเมน : กลุ่มข้อมูลหลัก
23/05/2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า