คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน

1

Technical Committee

คณะทำงานเทคนิคฯ, ด้านความมั่นคงปลอดภัย, ด้านบัญชี, ด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
2

Standard Committee

คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
3

Digital Government Subcommittee

คณะอนุกรรมการสถาปัตยกรรมและมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
4

Digital Government Committee

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ที่ปรึกษา

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประธานกรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ อุทโยภาศ

รองประธานกรรมการ

 • รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรรมการ

 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แทนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ผู้แทนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐ
 • ประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
 • ประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

กรรมการและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน้าที่ของคณะกรรมการ

1

ศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐาน

ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้สำนักงานนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล และเสนอรายงานผลการศึกษาต่อสำนักงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป
2

พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำนักงานจัดทำ เพื่อให้ร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์มีความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน เพื่อให้สำนักงานนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกำหนดเป็นมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
3

เชิญผู้แทนจากส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้าชี้แจงหรือขอให้สนับสนุนข้อมูลใดๆ ต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
4

ดำเนินการอื่นใด

ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า