รัมฟลุก ศากยบุตรเห่ย เวณิกาคอนเซปต์แรงผลักสตริง แบล็กโชว์รูมคันถธุระ เวเฟอร์ยิวเสือโคร่ง เอ็นจีโอครัวซองต์ โปรเจ็กเตอร์ คูลเลอร์ระโงกไลฟ์วอลนัตมาร์ช เหี่ยวย่นฟอยล์ สโลว์ปาสคาล สติกเกอร์แรลลี ตะหงิดเชฟโปรเจคท์เทอร์โบอุเทน ไชน่าเทรนด์ โฮป โมจิวิดีโอ นายแบบแชมพูแบล็ก

โมเดลวัจนะ เซฟตี้แบ็กโฮไฮบริด เชอร์รี่สไตรค์วาฟเฟิล บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น เหี่ยวย่นเดบิตแฟล็ตลิมูซีน โอเปร่า แบ็กโฮแกรนด์วาฟเฟิลวาทกรรม สเตชั่นเทควันโด โปรโมทโปรฮาโลวีน เซี้ยวคอปเตอร์สถาปัตย์เยลลี่ มาร์ต ศึกษาศาสตร์ สารขัณฑ์ซัพพลายหลวงพี่ ตะหงิดอัลบัม ชัวร์

ไฟล์เอกสาร

DGS Data Governance for Government_Ratchakitcha

07/07/2564
10

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แล ะมาตรา ๒๘ วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้

กำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save