คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 ณ สำนักงาน กสทช. และได้สาธิตการเข้าใช้ระบบ “BKK HI Care” ให้แก่ อธิบดีกรมควบคุมโรค โฆษก และรองโฆษก ศบค. ตลอดจนสื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการใช้งานระบบนี้

โดยระบบ “BKK HI Care” จะเข้ามาช่วยแพทย์ พยาบาล ในการติดตามและดูแลผู้ป่วย (สีเขียว) ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation) ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนผู้ป่วยสามารถรายงานและรับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์และพยาบาล โดยความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะมีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่จนถึงการทำลาย โดยกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน การวัดผลการดำเนินการช่วยให้เห็นระดับการดำเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลาทั่วถึงเท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน United Nations E-Government Survey 2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 92 จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ และเพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู้การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิมสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐอันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6000 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

ไฟล์เอกสาร

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ-เวอร์ชัน-2 (1)

15/11/2564
801

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมเสวนาเรื่อง “ทำไมต้องทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ” ร่วมกับ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผศ. ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ภายใต้พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร ร่วมเสวนาในช่วงเช้า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

และมีการเสวนาต่อเนื่องโดยมี นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นายมารุต บูรณรัช ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และนางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA ในหัวข้อเรื่อง “บัญชีข้อมูลภาครัฐทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร”

พร้อมนำเสนอเรื่อง “ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและการใช้บริการ” และ เรื่อง “(ร่าง) แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ” โดยในช่วง LIVE มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและส่งคำถามผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความสนใจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่พลาดชม สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2193/ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ https://www.dga.or.th/upload/download/file_255e494ca32eeae34ad9aa6252901662.pdf

อย่าลืม!! ตอบแบบแสดงความคิดเห็น กลับมาภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 คลิกเลย https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ocq5V3P1D0OnrA7143K1AfrvM9tSBV5FiFBTY2GyKrpUQTBIVDlMTUtDWFBLQVk5TlNVR0VJMlJPRy4u

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัด LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม มาแชร์ประสบการณ์ตรงของในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปปฏิบัติจริง โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดย TDGA ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการอบรมวิทยากรทุกท่านนำความรู้ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกลับไปปรับใช้กับหน่วยงานแล้ว จึงได้นำประสบการณ์มาแชร์ถึงแนวปฏิบัติในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ลิงก์วีดีโอนี้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมที่ดิน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” ตั้งเป้ายกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เปิดเผยว่า “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” นับเป็นโครงการสำคัญตามเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (พ.ศ.2561-2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐ และยกระดับการให้บริการประชาชน ลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากภาครัฐ เพราะที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ หรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน ประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร เกิดภาระต่อผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดภาระต่อผู้ใช้บริการ

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง สพร. จึงได้วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมออนไลน์ กับภาครัฐ อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยทั้ง 9 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สพร. ในวันนี้ ต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ รวมไปถึงสนับสนุนให้หน่วยงานผู้ใช้บริการสามารถนำแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด” ผอ.สพร. กล่าวสรุป

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญมาโดยตลอด จึงพร้อมร่วมมือกับ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” และเป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวางแผน ขับเคลื่อน ประสานงานให้หน่วยงานผู้ใช้บริการสามารถนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และการรวบรวมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ทางสมาคมพร้อมให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของธนาคารในการเข้าถึงบริการทางดิจิทัลของหน่วยงานผู้ให้บริการ และหน่วยงานภาครัฐอื่นในอนาคตได้ ทั้งนี้เพราะทางสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วว่าโครงการมีวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง และ Digital ID มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นในการทำธุรกรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นด้วย

นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาโดยตลอด ซึ่งภาคธนาคารโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ สมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนธนาคารของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการเป็น Identity Provider หรือผู้ทำหน้าที่สำคัญในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเป็นผู้รับลงทะเบียนยืนยันการพิสูจน์ตัวตนให้กับผู้ที่จะขอใช้ข้อมูลต่อไป

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด กล่าวว่า ภารกิจหลักของ NDID คือการเป็น Platform การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากทางภาครัฐและต่อมาจัดตั้งเป็นบริษัท เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้ ขอเพิ่มเติมด้วยว่าหลักการทำงานของการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลครือข่ายนี้จะเป็นเหมือนถนนที่เชื่อมบริการต่างๆ ไว้ด้วยกัน แต่ NDID ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในที่เก็บข้อมูลเดิมหรือหน่วยงานต่างๆ โดยประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเลือกที่จะส่งข้อมูลของตนเอง ส่งผลให้กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานตามสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ถือเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดบริการต่างๆ รวมถึงในครั้งนี้ที่ได้ต่อยอดมาถึง “บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่ภาครัฐได้นำ NDID มาใช้ให้บริการประชาชน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการให้บริการด้านภาษี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษีได้ง่าย ช่วยลดต้นทุนและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ การนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมสรรพากร พ.ศ.2563 (Data Governance) ซึ่งจะช่วยคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เช่น My Tax Account (การตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี) การยื่นแบบฯ และชำระภาษี การสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ กรมสรรพากร ยังคงมุ่งมั่นทำให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความง่ายตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษี และมีมาตรฐานระดับสากล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) แต่ยังคงมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2563 มากถึง 5,667 ราย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภาคธุรกิจที่ยังคงมีพลังขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ดังนั้น บริการภาครัฐก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเช่นกัน ปัจจุบันบริการของกรมฯ ที่ให้บริการแก่ภาคธุจกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์หมดแล้ว จึงกล่าวได้ว่ากรมฯ มีความพร้อมมากในเข้าร่วมนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มาใช้บริหารงานและบริการประชาชนตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามกันในครั้งนี้ โดยคาดว่าบริการที่จะนำร่องในเร็ววันนี้ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ในหลายระบบ อาทิ แอปพลิเคชัน Landsmap ที่พัฒนาร่วมกับ DGA ระบบ E-LandsAnnouncement โดยที่กรมฯ คาดหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในการขอข้อมูล ตลอดจนการดำเนินการในหลายๆเรื่องกับทางกรมฯ ประชาชนจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้น วันนี้กรมที่ดินจึงได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ โดยคาดหวังว่าประชาชนได้ใช้บริการออนไลน์ของกรมฯ อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ความท้าทายของงานด้านสาธารณสุขวันนี้คือต้องรวดเร็ว ควบคู่กับความสะดวกและปลอดภัย สป.สช.มีความพยายามในการลดความแออัดในโรงพยาบาลมาโดยตลอด เน้นให้บริการออนไลน์ให้มากขึ้น ลดเวลารอรับยาให้น้อยลง ที่สำคัญคือต้องลดระยะห่างทางสังคมด้วย ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริม และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลก่อนทำธุรกรรมใดๆ จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการให้บริการออนไลน์ที่สะดวกสบายแก่ประชาชน ทั้งนี้ บริการที่ สป.สช. คาดว่าจะได้นำร่องมาใช้ในเร็ววันนี้ ได้แก่ การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ ผ่านMobile Application , การพิสูจน์ตัวตนและการยืนยันตัวบุคคลในเข้ารับบริการที่หน่วยบริการผ่านระบบ smart card และ Mobile Application

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ในการสนับสนุนการนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม และสถานศึกษาในการเข้าถึงบริการด้านการกู้ยืม โดยกองทุนมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารงาน และการให้บริการให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย โดยแพลตฟอร์ม Digital ID จะนำมาใช้กับระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุน ทั้งกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Web Application และ Mobile Application ประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการบริหารหนี้ (Debt Management System – DMS) และระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System – LES) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) ซึ่งจะเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2564

ปัจจุบัน ระบบของกองทุนรองรับผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Web App จำนวนมากกว่า 5 ล้านคน และ ผ่าน Mobile App “กยศ. Connect” ประมาณ 1.3 ล้านคน สำหรับความร่วมมือการใช้งาน Digital ID กับ สพร. จะเริ่มทดสอบการใช้ผ่าน Web App ก่อน และขยายการใช้เพิ่มเติมในช่องทาง Mobile App ต่อไป โดยมั่นใจว่าระบบงานจะรองรับการให้บริการทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐนั้น มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1-2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 10 หน่วยแล้ว ยังจัดให้มีการแถลงข่าวในหัวข้อ “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ (Digital ID) ก้าวสำคัญของบริการออนไลน์ภาครัฐในยุค New Normal” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐไทยให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกในยุคดิจิทัลอีกด้วย

รับชมบรรยากาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ที่ Facebook >> https://bit.ly/33sVSPZ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand) ที่เว็บไซต์ data.go.th

ข้อมูลเปิดภาครัฐคืออะไร

ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ “ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์” หรือสรุปได้ว่า คือ ข้อมูลภาครัฐที่ผ่านกระบวนการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลแล้วว่าเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน วิเคราะห์ หรือดัดแปลงได้ตามความต้องการ

ทำไมจึงต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

การดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในทิศทางต่าง ๆ เช่น นำมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือ ต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลภาครัฐจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ

ไฟล์เอกสาร

ราชกิจจานุเบกษา_ประกาศคกกพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

26/09/2564
6

(ร่าง) Draft High Value Datasets Quick Guide eBook

26/09/2564
4

(ร่าง) Open Data Process Quick Guide eBook

26/09/2564
2

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านออนไลน์ได้หลากหลายบริการมากขึ้น เพื่อรองรับกับวิถีชีวิตใหม่ โดยก่อนที่จะเข้าถึงบริการออนไลน์ ประชาชนต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการก่อน ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีการจัดทำขั้นตอน และวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจและตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน สร้างความมั่นใจและทำให้ประชาชนติดต่อกับภาครัฐทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดังนั้น หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับบริการภาครัฐ มีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดทำขึ้น โดย คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงได้จัดงาน Live ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube ภายใต้ชื่อ DGA Thailand หัวข้อการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหัวข้อ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล ว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ฉบับ Committee Draft for Vote (CDV) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอเรื่อง “ความสำคัญของ Digitalization ที่นำไปสู่ Digital Government” และ เรื่อง “DGA กับการพัฒนาระบบ Digital ID”

ทั้งนี้ ดร. สุพจน์ ได้กล่าวในการเปิดการประชุมว่า “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. มียุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือยกระดับการทำงานและการให้บริการประชาชน ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ผ่านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและพลิกโฉมการให้บริการภาครัฐ เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของประชาชนสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการภาครัฐ จากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้

ดังนั้นสิ่งแรกที่อยากให้เกิดคือ Digital ID & Signature Common Platform เพราะ “Digital ID คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่บริการภาครัฐออนไลน์” การใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับภาครัฐ ถือเป็นมิติใหม่ในการเข้าสู่บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัลไอดีเพื่อเข้ารับบริการได้หลากหลายเพียงใช้แค่ไอดีเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินการดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับการจัดงานรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้มีประชาสัมพันธ์ไว้”

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐ
จัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำ ตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data” ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำอันเป็นสาธารณประโยชน์บนระบบ Open Data ที่ผ่านการดำเนินการตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และระบบเชื่อมโยงชุดข้อมูลระหว่างกัน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “DGA เล็งเห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำของประเทศ มีมากมายมหาศาล การนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยให้เป็น Open Government Data เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยช์ต่อไปในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

DGA จึงได้ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำ ตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data ขึ้น ขอขอบคุณทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ที่ยินดีมาร่วมงานกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในโครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำ ตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data

ทั้งนี้ DGA มีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ที่มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร กระบวนการทำงานและเพิ่มศักยภาพในการติดตาม การวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Data Analytics โดยใช้ข้อมูลระดับจุลภาค และ การวิจัย เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความท้าทายใหม่ๆ

ซึ่งที่ผ่านมา DGA ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา และ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน

และคนไทยทุกคนทราบดีว่า ข้อมูลน้ำเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศ ซึ่งในยุค New Normal นี้ทุกคนคงทราบแล้วว่า ข้อมูลเป็นทรัพยากรรูปแบบใหม่ (Data is a new asset) ที่ควรตระหนักถึงความสำคัญ และกำกับดูแลไม่ต่างจากทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์กร แต่หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ที่จะนำมาใช้ในทุกมิติ ทำให้ไม่อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการทำธรรมาภิบาลข้อมูลได้สำเร็จนั้น จะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ต้องมีการวางนโยบายไปพร้อมๆ กัน และสิ่งสำคัญคือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลขององค์กรย่อมชี้วัดไปถึงการสร้างความสำเร็จอื่นๆ ได้ รวมถึงความสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

“รัฐบาลที่ดี จะต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Government) และมีการบริการจัดการตามธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสม”

ในโอกาสนี้ ผมขอใช้โอกาสในการสร้างความร่วมมือนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน และ จากความร่วมมือนี้เราจะช่วยกันดำเนินงานเพื่อข้อมูลน้ำของประเทศไทย”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ประกาศการใช้คุกกี้ และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า